Foreningar

16 Mar Digitala Fastigheter

DIGITALA FASTIGHETER är ett professionellt nätverk och en plattform för att undanröja hinder så som brist på gemensamma synsätt, ineffektiva processer och obefintliga standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö! Konkret...

Read More

24 May SFMA – Swedish Fluid Motion Association

SFMA- SWEDISH FLUID MOTION ASSOCIATION är en intressentförening för företag med verksamhet i hydraulik- och pneumatikbranschen. Föreningen, som bildades 1972, har ett 60-tal medlemmar och verkar aktivt för ökad kvalitet, säkerhet och trygghet vid användning av hydraulik och pneumatik. Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelen i den...

Read More

28 Feb SSTT – Scandinavian Society for Trenchless Technology

SSTT är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, schaktfria metoder för lednings- och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc. SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs-och olägenhet för omgivningen. SSTT är en mötesplats för...

Read More

09 Jun Svenska Wellpappföreningen

Svenska Wellpappföreningen – SVIF bildades 1954 och är en branschförening för wellpapp-industrin. Medlemmar är landets tongivande wellpappaktörer. Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder. Vidare...

Read More

09 Jun SVMF

SVMF – Sveriges Verktygsmaskinaffärers Förening är branschorganisationen för importörer och leverantörer av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test och mätverktyg, samt automation/robot i Sverige. Föreningen bildades 1931. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden och har en marknadstäckning på drygt 90 %. E-post: svmf@branschkansliet.se Länk: www.svmf.se...

Read More

09 Jun TIB

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. Medlemsföretagens gemensamt huvud- sakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten. Variationer i verksamhetsinriktning förekommer. I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens...

Read More

09 Jun Svensk Sportfiskehandel

Svensk Sportfiskehandel utgörs av svenska spöfiskedistributörer i samverkan. Svensk Sportfiskehandels främsta syfte är att verka för en sund marknad samt att sprida information om sportfiske till beslutsfattare såväl som potentiella nya sportfiskare. E-post: joakim.stenberg@branschkansliet.se Länk: www.svensksportfiskehandel.se...

Read More

09 Jun Svensk Syn

Svensk Syn Föreningen Svensk Syn bildades 2009 och är en sammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området. Svensk Syn verkar för att de som har problem med sin syn skall erbjudas bra och individutprovade hjälpmedel, bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Svensk...

Read More

09 Jun Svenska LCV-Föreningen

Svenska LCV-Föreningen utgör en branschsammanslutning för i Sverige verksamma företag, som säljer påbyggnadsutrustning för lätta transporter inkluderande räddnings- och utryckningsfordon till den svenska marknaden. Föreningen har till ändamål att: Tillvarata medlemmarnas intressen, främja branschens utveckling och samarbeta och samråda med näringslivets organisationer och samhällets myndigheter. E-post: lcv@branschkansliet.se Länk: www.lcvf.se...

Read More

09 Jun Svensk Hörsel

Svensk Hörsel Svensk Hörsel är en icke vinstdrivande förening som verkar för att personer med nedsatt hörsel och dövas behov av hörselprodukter skall tillvaratas på bästa möjliga sätt. Vår vision är att Sverige ska ha världens bästa hörselvård Många människor drabbas tyvärr av nedsatt hörsel men det är...

Read More